top of page

Personuppgiftspolicy

 

 

§ 1. Bakgrund

 

Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska
hanteras på Paysave Nordic AB(s) webbplats (Paysave.se). Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor.

Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.

§ 2. Syfte

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.

 

§ 3. Definition av personuppgifter

 

Till begreppet personuppgifter hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.

 

§ 4. Samtycke

 

a) Inhämta samtycke

 

För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

 

Samtycke inhämtas genom att var besökare får acceptera integritetspolicy vid ifyllnad av kontakt
eller frågeformulär.

 

b) Återkalla samtycke

 

En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

 

Samtycket kan återkallas direkt på webbplatsen under fliken ”Personuppgiftspolicy”.

Samtycket återkallas genom att kontakta Paysave Nordic AB via info@paysave.se

 

§ 5. Behandling av personuppgifter

 

a) Personuppgifter som behandlas

 

Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:

 

Namn

Telefonnummer & Epost

Juridiska namn
Organisationsnummer

Bolagsadress

 

b) Anledning till behandling av personuppgifter

 

Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:

 

Personuppgifterna behandlas i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav.
Personuppgifterna behandlas i samband med köp, utskick av offer eller för att förmedla
vidare avtal till Paysave Nordics samarbetspartners.


c) Personuppgifterna delas med

 

Personuppgifterna kan komma att delas med tredje part/-er enligt följande:

 

Personuppgifterna kommer att delas med Paysave Nordics samarbetspartners då

Paysave Nordic AB agerar som återförsäljare för andra leverantörer.

 

d) Period som personuppgifter sparas

 

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

 

 

§ 6. Säkerhet och kryptering

 

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure socket layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att information krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt.

Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras.

 

§ 7. Användarnas rättigheter

 

a) rätt till registerutdrag

 

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas uppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av oss via e-post som skickas till info@paysave.se

 

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form via e-post.

 

b) Rätt till information och rätt till rättelse

 

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att vända sig till oss för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiva uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera detta.

 

c) I förekommande fall
 

Om användaren har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har de alltid rätt att återkalla sitt samtycke.


d) Rätt att när som helst


Invända mot behandlingen av personuppgifter som avser direkt marknadsföring från Paysave Nordic AB. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

 

e) Rätt att få sina uppgifter

 

Begränsade om de bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet, eller om de invänt mot behandlingen enligt ovan, under den tid som Paysave Nordic AB utreder och kontrollerar deras begäran.

 

f) Rätt att när som helst

 

Lämna in ett klagomål om Paysave Nordics behandling av deras personuppgifter eller utövande av sina rättigheter till tillsynsmyndighet (f.n. Datainspektionen).

 

 

g) Rätt till radering

Webbplatsens användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,

- Om samtycket återkallas,
- Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsäger det,
- Om det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera info,
- Om personuppgifterna har behandlats olagligt
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
- Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderårig skapar en profil i ett socialt
nätverk.

h) Automatiserat beslutsfattande

Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserande beslut.
 

i) Identifiering

Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen i fråga identifieras. Detta görs på följande sätt:

Genom länk som skickas till användarens e-post
 

§ 8. Ändringar i policyn

Den här policyn publicerades den 10 augusti 2022.

Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.

Användarna kommer även meddelas om ändringar på följande sätt:


Via email samt att det kommer meddelas genom en notis på webbplatsens första sida.

 

§ 9. Kontakt

 

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post som skickas till info@paysave.se

Svarstid för e-post: 1-2 arbetsdagar.

bottom of page